Skip to main content

De Hervormde gemeenteleden in Teuge en Rehoboth

Tot de Hervormde Kerk van Twello behoren sinds eeuwen ook inwoners van Teuge.
Omdat het in vroeger tijden een hele opgave was om naar Twello te komen, begon de Christelijke Jongelingsvereniging van Twello in 1880 met een zondagsschool voor de kinderen in Teuge.
Vanwege de grote belangstelling werd de beschikbaar gestelde boerderijruimte te klein en nam de behoefte aan een eigen gebouw toe, ook voor andere bijeenkomsten van de leden in Teuge.
Dankzij een gift van freule Bentinck en financiële acties, kon in oktober 1907 een in Jugendstil opgetrokken en uit één ruimte bestaand gebouwtje feestelijk worden geopend. Het kreeg de naam 'Rehoboth' en werd de vaste plek voor de zondagsschool, catechese, de meisjes- en vrouwenvereniging, de jongelings- en mannenvereniging, een kinderkoor en een gemengd koor.

Rehoboth Teuge

Verbouwingen

Omdat verschillende groepen tegelijkertijd van de enige ruimte gebruik moesten maken, werd het gebouwtje in 1936 aan de achterzijde uitgebreid. In de jaren daarna zijn diverse verbeteringen aangebracht, en schenkt de christelijke jongemannenvereniging een nieuwe preekstoel.
Tenslotte wordt in 1977 de kachel vervangen door centrale verwarming, worden keuken en toilet vernieuwd, wordt de ruimte opnieuw ingericht en komt er een door één van de gemeenteleden uit Twello ontworpen doopvont.

Kerkdiensten

In juni 1933 krijgt het door de kerkenraad tot godsdienstonderwijzer benoemde hoofd van de christelijke school in Teuge de opdracht om in Rehoboth een tweetal bijbellezingen te houden en bij gelegenheid “de mensen te de Teuge op te wekken naar Twello naar de kerk te gaan”.
In mei 1935 verzoeken de Teugenaren echter om in Rehoboth op twee zondagen in de maand een kerkdienst te houden. De kerkenraad stemt alleen in met een maandelijkse avonddienst.
Omdat er in de oorlog geen bussen meer rijden, vragen de Teugenaren in 1941 om tijdens de wintermaanden één keer per maand ook een ochtenddienst in Rehoboth te houden.
Besloten wordt tot ten hoogste drie diensten, al volgt later een extra middagdienst in de zomertijd.
In het najaar van 1944 benoemt de kerkenraad een hulpprediker, speciaal om voor te gaan in de diensten in Teuge en waar nodig ter vervanging van de predikant in Twello.
Omdat de diensten in Teuge goed worden bezocht, wordt er vanaf juni 1947 om de veertien dagen gekerkt; vanaf 1963 geldt dit voor elke zondag.

Toen in 1951 de Molukkers in Teuge werden gehuisvest, hebben ze enkel jaren hun kerkdiensten in Rehoboth gehouden; met kerst was er een gezamenlijke dienst.

Als het steeds moeilijker wordt om zowel in Teuge als in Twello een ouderling en een diaken aanwezig te doen zijn, en het aantal kerkgangers terugloopt, komen na verloop van tijd de diensten in de zomertijd te vervallen en beperken de overige diensten zich tot twee per maand.
Uiteindelijk is na de vorming van de Protestantse Gemeente Twello in oktober 2009, op zondag 13 december 2009 de laatste dienst in Rehoboth gehouden.

De stichting Rehoboth

De in 1936 opgerichte stichting Rehoboth had het kerkgebouw in beheer, maar kan de exploitatie altijd maar moeilijk rondkrijgen. Op voorstel van het stichtingsbestuur zelf, wordt Rehoboth in 1963 met alle lusten en lasten overgedragen aan de kerkvoogdij en wordt de stichting opgeheven.

Afscheid van Rehoboth

Rehoboth was een plek van samenkomst en ontmoeting en grote onderlinge verbondenheid.
Aan dit hechte deel van de Hervormde Gemeente van Twello kwam een einde toen in 2009 de Dorpskerk de enige kerk van de Protestantse Gemeente Twello werd.
Rehoboth werd verkocht aan Uniglobe MTC Travel, een zakelijk reisbureau, dat het gebouw intern zoveel als mogelijk in originele staat terugbracht.
Het is goed dat Rehoboth, dat in 2001 was aangewezen als rijksmonument, zo de geschiedenis in mag gaan.