Skip to main content

Diaconie

Doelstelling

Diaconie Dorpskerk Twello

Als gelovigen hebben we de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze naaste. Daarom willen we vanuit de gemeente hulp bieden waar geen helper is. Of het nu in onze gemeente is of daarbuiten, dichtbij of aan de andere kant van de wereld. In het diaconaat hebben we in het bijzonder oog en oor voor (groepen van) mensen die in de knel zijn geraakt en voor omstandigheden in de samenleving die dit veroorzaken. Het doel is om samen te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties. De hulp kan zowel praktisch als financieel van aard zijn. De taakgroep Diaconie draagt volgens de kerkorde de naam ‘College van Diakenen’ (CvD); wij spreken hier over de diaconie. Het CvD bestaat uit diakenen, leden (lid, geen diaken) en flexwerkers (op projectbasis beschikbaar).

De diaken - geen uitvoerder, maar een aanvoerder!

De diaken, die vanuit zijn ambt nauw betrokken is op de noden van de wereld, zoekt naar mogelijkheden om de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid invulling te geven. Hij hoeft dit diaconale werk echter niet alleen te doen. Het diaconale werk is een opdracht en roeping voor de gehele gemeente. Diakenen zijn in eerste instantie dan ook geen uitvoerders, maar vooral aanvoerders. Ze betrekken de gemeenteleden bij diaconale activiteiten.

Wat doet de diaconie

Hulp

Wie hulp nodig heeft, mag rechtstreeks een beroep doen op de diaconie. Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties. De diaconie kan zelf ook hulp bieden. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning, in welke vorm dan ook, of weet u iemand die hulp nodig heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de diaconie.

Bewustwording

De diaconie zet zich in voor meer diaconale bewustwording in de gemeente door informatie te verstrekken over noden om ons heen. De diaconie doet dit bijvoorbeeld in de vorm van collectefolders en berichten in Dorpskerknieuws en Kredo, filmpjes in de kerkdiensten.

Maaltijd van de Heer

Samen met de predikant verantwoordelijk voor de viering van de Maaltijd van de Heer.

Collectes

Collecte Dorpskerk Twello

Verantwoordelijk voor de inzameling van de gaven en voor het collectantenrooster.

Kerkvervoer

Vervoer van wie niet zelfstandig van en naar de kerk kunnen komen. Wie moeite heeft om kerkdiensten of andere bijeenkomsten te bezoeken, kan een beroep doen op een “kerktaxi”, een groep van gemeenteleden die bereid is om dit vervoer beschikbaar te stellen met hun eigen auto. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Coördinator.

Diaconale kerkdienst

Organiseren van een diaconale kerkdienst.

Kerstgroet ouderen

In samenwerking de taakgroep Pastoraat en vrijwilligers uit de gemeente de jaarlijkse kerstgroet voor gemeenteleden ouder dan 85 jaar en gemeenteleden die een steuntje in de rug verdienen.

Financiën

De diaconie beheert haar eigen financiële middelen en goederen, waaronder pachtgronden. Jaarlijks wordt ter goedkeuring een begroting en rekening voorgelegd aan kerkenraad en gemeente.
De diaconie is verantwoordelijk voor het collecterooster. Wij volgen het rooster van Kerk in Actie.
We ondersteunen graag de projecten, van de mensen die bij onze kerk betrokken zijn, die ontwikkelingswerk verrichten.

Werkt samen met

De diaconie werkt op verschillende manieren samen met kerkelijke en niet kerkelijke organisaties onder het motto ‘samen doen wat samen kan’. Klik hier voor een overzicht.

Werkgroep ZWO

De werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) richt zich specifiek op hulp in het buitenland.
De werkgroep wil de gemeente blijven informeren en betrekken bij kerken en ontwikkelingswerk in het buitenland. Klik hier voor meer informatie.